September 2015 Algemene Voorwaarden van LoTi Beloning

De Eenmanszaak van Grafisch Vormgever Mariëlle de Beer gevestigd aan de Valkenierstraat 12, 2694 BP ’s-Gravenzande

niet geschikt onder de 3 jaar

Artikel 1
Definities
a. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.
b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
d. Dag: kalenderdag. Tenzij specifiek werkdag vermeld;
e. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
f. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
g. Klant: consument.
h. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden LoTi Beloning;
i. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen LoTi Beloning en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
j. Modelformulier voor herroeping: Europese modelformulier voor herroeping;
k. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2
Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten aan LoTi Beloning alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij LoTi Beloning partij is.
b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
c. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument elektronisch beschikbaar gesteld via de website www.lotibeloning.nl. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de opdrachtgever de elektronische Algemene Voorwaarden te raadplegen, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3
Offertes
a. Alle door LoTi Beloning verstrekte offertes zijn vrijblijvend.
b. Voor zover in de offerte prijzen of tijdsbepalingen staan vermeld betreft dit slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of tijdsbepalingen rechten worden ontleend.
c. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

Artikel 4
Opdrachten en wijzigingen
a. Een opdracht komt tot stand via een schriftelijke aanvraag of een aankoop via de webshop. De opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:
– De opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen;
– Betalingsbevestiging na aankoop via de webshop.
b. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
c. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
d. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen te vervallen.
e. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
f. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
g. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
h. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
i. De ondernemer zal de informatie over de dienst of digitale inhoud via de website c.q. webshop, anders uiterlijk bij levering van het product, aan de consument communiceren. De volgende informatie:
– het adres van de ondernemer.
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
– de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Sub. Artikel 4 Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien het product niet in gebruik is genomen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. In geval van de beloningskraskaarten mag er geen vakje open gekrast of beschadigd zijn.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of via het contactformulier aan de ondernemer.
2. De consument zendt het product binnen 7 dagen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
4. Tenzij het product beschadigd of onbruikbaar is, draagt de consument de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen.

Artikel 5
Levering en uitvoering
a. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
b. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen 3-5 werkdagen uitvoeren, in geval van vakantie of ziekte van de ondernemer uiterlijk binnen 30 dagen. Tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
c. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft per omgaande terugbetalen.
d. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de post/pakketbezorger tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6
Inschakeling derden
Indien het naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7
Prijzen
a. Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van LoTi Beloning, vermeld op de website en webshop, in particuliere overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen inclusief B.T.W. en in euro’s. Bij afrekening zal de prijs excl. en incl. BTW vermeld worden.
b. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 8
Advieswerkzaamheden
a. LoTi Beloning verricht advies werkzaamheden naar beste kunnen en inzicht. De producten en adviezen van LoTi Beloning zijn een hulpmiddel. De kracht en het effect van de producten van LoTi Beloning zijn mede afhankelijk van de juiste communicatie en positieve benadering van de opvoeders.

Artikel 9
Exclusiviteit
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent LoTi Beloning geen recht van exclusiviteit op haar werkzaamheden of diensten of op door haar bemiddeling of inspanningen tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan haar opdrachtgevers of derden.

Artikel 10
Auteursrecht
a. Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van LoTi Beloning enig werk van intellectuele eigendom opleveren (waaronder mede begrepen door LoTi Beloning ontwikkelde merken, slogans, slagzinnen e.d.) berust dit eigendom exclusief bij LoTi Beloning.
b. Mariëlle de Beer, grafisch vormgever heeft het uitsluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en openbaring van de in dit artikel genoemde werken van LoTi Beloning.
c. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden.
Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden.
d. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de producten en diensten van opdrachtnemer welke voortvloeien uit de opdracht dan is overeengekomen. Is terzake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor elk verder gebruik schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te bestaan.
g. De consument is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpassingen of wijzigingen van de geleverde producten en of diensten van opdrachtnemer.

Artikel 11
Eigendomsvoorbehoud
Door LoTi Beloning geleverde diensten en producten blijven eigendom van Mariëlle de Beer, grafisch vormgever van LoTi Beloning, totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Artikel 12
Reclame / klacht
a. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van LoTi Beloning dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per email (met ontvangstbevestiging) dan wel bij aangetekend schrijven bij Mariëlle de Beer Grafisch Vormgever LoTi Beloning te worden ingediend.
b. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt LoTi Beloning geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is LoTi Beloning niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen.
c. Indien een reclame of klacht door LoTi Beloning wordt erkend zal LoTi Beloning, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
d. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens LoTi Beloning op te schorten of te verrekenen met andere facturen.
e. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
f. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13
Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14
Aansprakelijkheid
a. LoTi Beloning is niet aansprakelijk voor eventuele klachten bij het consumeren van de kraslaag. Ouders/ opvoeders/verzorgers dienen logischerwijs hun kinderen te hebben geleerd dergelijke afvalresten niet op te eten. Daarom zijn de Beloningskraskaarten ook niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
b. LoTi Beloning is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.
c. LoTi Beloning is niet aansprakelijk voor het uitblijven van gedragsverandering na gebruik van haar producten. De producten van LoTi Beloning zijn een hulpmiddel.
d. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
e. LoTi Beloning dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
f. LoTi Beloning is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan LoTi Beloning toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van LoTi Beloning voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
g. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 15
Overmacht
a. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van LoTi Beloning gevergd kan worden, is LoTi Beloning gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.
b. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.